Apartments

Обект кв.м. процент от общата кв общи части обща кв.

Апартамент 93*

178,63 1,73 24,95 203,58
тераса 243,96

* rented for a period of 36 months